c-Src mouse mAb(PTR2316)

 • 货号:YM4271
 • 种属:Human, Mouse,Rat
 • 应用:WB

CaMK2 (Phospho-Thr286) Antibody

 • 货号:YP1249
 • 种属:Human, Mouse, Rat
 • 应用:WB, ELISA

Wee 2 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4904
 • 种属:Human
 • 应用:WB,ELISA

Wee 1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4903
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,ELISA

VHX Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4877
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,ELISA

Txk Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4790
 • 种属:Human
 • 应用:IHC-p,ELISA

TTK Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4772
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,IHC-p,ELISA

TLK1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4673
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:IF,ELISA

TESK1 Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4607
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:WB,ELISA

SUDD Polyclonal Antibody

 • 货号:YT4466
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:WB,ELISA